Ogólne Warunki Handlowe und Datenschutz

Zaktualizowano: 29.04.15

Wstęp
Upewnij się, że pożądana tablica została podana w kroku 1 procedury dotyczącej organu rejestrującego, przed zarezerwowaniem tablicy w kroku 2, czyli zamówienie składanym w naszym sklepie. Nie zapomnij o potwierdzeniu rezerwacji, zapisaniu kodu PIN, przechowaniu, wydrukowaniu lub np. sfotografowaniu przy użyciu Smartfona, kiedy drukarka nie jest dostępna, lub wykonaniu "printskrina".

Zwróć uwagę, że posiadasz dostęp do naszej platformy internetowej, oferującej różne zakresy odpowiedzialności. Informujemy, że czujemy się odpowiedzialni tylko za nasze własne strony internetowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawarte informacje i zapewnienia na stronach, do których zamieszczamy linki. Zauważ, że opłaty urzędowe za tablice rejestracyjne oraz rezerwację (zazwyczaj ok. 12,80 Euro oraz 2,60 Euro) nie pokrywają kosztów naszego serwisu.

Szybka nawigacja:

Zaświadczenie o uprawnieniu - zob. punkt 1.5

Termin dostawy - zob. punkt 2.3
Przypomnienie i opóźnienie płatności - zob. punkt 4
Zasady sprzedaży wysyłkowej oraz prawo odstąpienia od umowy - zob. punkt 6.5
DIN CERTCO zob. punkt 6.6.
Nowe motocyklowe tablice rejestracyjne  zob. punkt 6.7.

Ochrona danych - zob. punkt 7

Internetowy partner ds. tablic rejestracyjnych wunschkennzeichen.de - zob. punkt 8. 


1. Informacje ogólne
1.1. Nasze ogólne warunki handlowe, nawet jeśli w pojedynczym przypadku nie ma do tego odniesienia, obowiązują wyłącznie dla wszystkich obecnych umów, dostaw i innych świadczeń. Sprzeczne z nimi warunki zakupu zamawiającego są niewiążące, nawet jeśli są one brane za podstawę zamówienia i nie sprzeciwiliśmy się ich treści w sposób wyraźny.

1.2. Ustne ustalenia dodatkowe,......
.....przyrzeczenia czy zmiany umowy i warunków, dla egzekwowania ich ważności wymagają naszego pisemnego potwierdzenia.

1.3. Gwarancja na informacje stron internetowych organów rejestracji
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść stron internetowych organów rejestracji pojazdów i okręgów oraz danych i przyrzeczeń dokonywanych na ich podstawie. Prosimy uwzględnić, że wg organów rejestrujących nie mają Państwo żadnych praw do rezerwowanych numerów. Prosimy przemyśleć także, że organy rejestrujące mają różne okresy rezerwowania, czasem do 3 miesięcy, czasami jednakże mniej niż tydzień. Informacje w tej kwestii często znajdą Państwo na stronach internetowych tych organów. Dlatego też powinni Państwo dokładnie przemyśleć moment rezerwacji Państwa wybranego numeru na życzenie oraz zamówienia tablic u nas.

1.4. Pismo zwężone
Mają Państwo możliwość zamówienia tablic do motocykli również pismem zwężonym. Jednoznacznie odbywa się to na własne ryzyko: są urzędy komunikacji, które takich wielkości pisma i tablic nie akceptują i nie pieczętują.

1.5. Dokument uprawniający

Może się zdażyć, że organy rejestrujące nie zaakceptują naszych wytłoczonych tablic z powodu błędu dokumentu uprawniającego. Na całym terenie federacji różnie traktuje się ten dokument uprawniający zależnie od organu rejestrującego. W takich przypadkach przyznajemy Pańśtwo prawo odpłatnego zwrotu tablic za zwrotem kwoty.

2. Oferta, ceny oraz terminy dostaw.
2.1. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące w przypadku dodatkowych zamówień.

2.2. Nasze ceny zależą od stanu magazynowego i są notowane w Euro. Zamawiający jest zobowiązany do zamieszczenia opisu, określenia formatu, ilości oraz projektu tablic rejestracyjnych. Wysyłka z naszej strony jest uznaniowa i nie gwarantujemy najtańszej dostawy.

2.3. Dostawa nastąpi w ciągu 4 dni roboczych  (pon.-pt.), licząc od dnia zamówienia otrzymanego przed godz. 12.00 Najczęściej dostarczamy w ciągu 3 dni. Termin dostawy jest szacunkowy. Działanie siły wyższej jak strajk, przerwy w produkcji, opóźnienia dostawców lub inne nieprzewidziane okoliczności mają wpływ na opóźnienie dostawy. W przypadku pojawienia się powyższych okoliczności, jesteśmy zwolnieni z obowiązku dostawy. Zastrzegamy sobie prawo do zlecenia obsługi wysyłki oraz dostarczenia przesyłki podwykonawcy. Obecnie jest to firma:

Schilderdienst STK GmbH, Lenzener Str. 75a, 19322 Wittenberge

Jeśli dostawa w uzgodnionym pisemnie terminie opóźnia się, klient ma prawo odstąpić od umowy po stosownym czasie, co najmniej w 4 dni po upłynięciu terminu. Termin odstąpienia od umowy jest potwierdzony pisemnie i powinien być przestrzegany. Odstąpienie od umowy powinno być przedstawione na piśmie. Dostawy ratalne już wykonane nie podlegają zwrotowi. Nie ma możliwości zgłaszania dalszych roszczeń - w szczególności dotyczących odszkodowania. Zamawiający ponosi ryzyko dostawy. Jeżeli wysyłka jest opóźniona nie z naszej winy - znaczy, że jest gotowa do wysłania.

3. Płatność
3.1. W przypadku płatności kartą kredytową spółka kart kredytowych otrzymuje od klienta jako właściciela karty zlecenie uruchomienia procedury rozliczenia odnośnie należności wynikającej z tytułu stosunku umownego. Prawa i obowiązki wynikające z tytułu stosunku umownego ze spółką karty kredytowej są niezależne od tych, które wynikają ze stosunku umownego z nami. Zastrzeżenia z tytułu niniejszego stosunku umownego trzeba więc wyjaśniać bezpośrednio z nami. Wraz z obciążeniem konta karty kredytowej lub uznaniem obrotu u nas wykonane zlecenie jest nieodwołane.

3.2. Jeśli nastąpi pobranie rachunku poprzez ściągnięcie obciążenia, to klient udziela na to swej zgody. Ściągnięcie z konta następuje najwcześniej na dzień udzielenia zlecenia. Zamawiający jest tutaj zobowiązany zadbać o dostateczne pokrycie w minimalnej wysokości kwoty rachunku na podanym przez siebie koncie. W przypadku jeśli księgowanie obciążenia zostanie cofnięte przez bank, pobrana zostanie opłata EUR 5,00  doliczając opłaty bankowe, o ile cofnięcie księgowania obciążenia nastąpiło z winy klienta.

4. Dostawa i opóźnienie płatności
4.1. Dostawa następuje za pośrednictwem określonego przez nas przedsiębiorstwa logistycznego i zamawiający akceptuje warunki takiego korzystania.

4.2. Jeśli płatność nie nastąpi na nasze konto w ciągu 5 dni, zamawiający będzie miał opóźnienie płatności. Już teraz zwracamy uwagę, że po ok. 14 dniach wysyłamy tylko jedno upomnienie do zamawiającego, po tym czasie sprawa będzie przekazana do przedsiębiorstwa inkaso na koszt zamawiającego.

5. Zastrzeżenie własności
5.1. Wszystkie dostarczone towary, aż do całkowitej płatności ceny kupna, pozostają naszą własnością.

5.2. Przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności i zastaw towaru zastrzeżonego dla zamawiającego jest niedozwolone. O zastawieniu lub innej ingerencji osób trzecich, także odnośnie scedowanych należności, zamawiający winien poinformować niezwłocznie oraz przedłożyć osobie trzeciej nasze prawo własności. Koszty ewentualnej interwencji ponosi zamawiający.

6. Gwarancja, jurysdykcja, miejsce wykonania, prawo do odstąpienia
6.1. Okres gwarancji wynosi sześć miesięcy. Jeśli przedmiot sprzedaży wykazuje błąd, który nie jest opisany w punkcie 2.2., jesteśmy uprawnieni wg własnego wyboru do dostawy zastępczej lub naprawy. Jeśli odrzucimy dostawę zastępczą lub naprawę, jeśli dla klienta jest ona nie do przyjęcia lub dostawa zastępcza czy naprawienie dwukrotnie odbędzie się bez powodzenia, zamawiający będzie miał prawo do zniżki ceny lub do unieważnienia umowy. Zamawiający przyzna nam stosowny okres dla naprawy lub dla dostawy zastępczej.

6.2. Obowiązek gwarancji
Obowiązek gwarancji rozpoczyna się wraz z dostarczeniem towaru. Informację o brakach trzeba zgłosić pisemnie niezwłocznie, najpóźniej w ciągu pięciu dni roboczych od wpływu towaru. Roszczenia z tytułu gwarancji przysługują tylko zamawiającemu i nie można ich scedować na inną osobę.

6.3. Opóźnienie odbioru
Jeśli zamawiający nie odbierze zamawianego towaru, po ustaleniu dodatkowego terminu 14 dni będziemy mieć prawo odstąpienia od umowy lub żądania odszkodowania z tytułu jej niewykonania. W tym drugim przypadku będziemy uprawnieni zażądać, oprócz roszczenia zwrotu naszych wydatków, albo bez udokumentowania utraconego zysku 10% kwoty rachunku netto albo zwrotu łącznej szkody. Zamawiającemu pozostaje prawo udokumentowania, że utracony zysk wyniósł mniej niż 10%.

6.4. Miejsce wykonania, sąd właściwy
Miejsce wykonania dla wszelkich zobowiązań wynikających z tytułu tej umowy jest Kempen. Jako sąd właściwy dla wszelkich sporów z tytułu tej umowy - o ile zamawiający jest kupującym - za uzgodniony uznaje się Kempen. Jesteśmy również uprawnieni skarżyć zamawiającego w jego miejscowości. Uzupełniająco do uregulowań umowy obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec.

6.5. Sprzedaż wysyłkowa, prawo odstąpienia 

Pouczenie o odstąpieniu:

Prawo odstąpienia od umowy, chyba, że strony uzgodniły inaczej, nie ma zastosowania do umów o dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i produkowane na indywidualne życzenie klienta, lub są wyraźnie dostosowane do wymagań konsumenta.

Zamówione tablice uporządkowane są według odległości, indywidualnego  zamówienia, które jest przygotowywane zgodnie z warunkami określonymi przez klienta w celu użytku osobistego. Nie podlegają one wymianie ani zwrotowi.

6.6. DIN CERTCO
Nasze tablice produkowane są zgodnie z wytycznymi DIN CERTCO, oraz są odpowiednio oznakowane.

7. Ochrona danych ( § 26 BDSG )
7.1. Informujemy, że zgodnie z Ustawa dot. Ochrony Danych (Bundesdatenschutzgesetz) przechowujemy informacje tylko tak długo i tylko w takim zakresie, jakiego wymaga regularna księgowość handlowa. Ponadto korzystamy z nich jedynie w celach statystycznych. W ramach naszej relacji z klientem możemy wykorzystywać dane w celu promocji własnych produktów oraz strony internetowej. Twoje dane nie zostaną udostępnione innym firmom, za wyjątkiem: dostawcy DHL (wysyłka) oraz firmie STK (produkcja tablic).

8. Internetowa prezentacja partnerów do tablic na Wunschkennzeichen.de
Partnerzy od tablic wykupują swoją prezentację internetową w Wunschkennzeichen.de zawsze na bieżący rok kalendarzowy łącznie z grudniem. Księgowanie trwa nadal na kolejny rok kalendarzowy, jeśli wypowiedzenie nie nastąpi pisemnie do końca listopada bieżącego roku. Liczy się stempel pocztowy lub odpowiedniego doręczyciela poczty. Jeśli księgowanie ma nastąpić dopiero w listopadzie, to księgowanie obowiązuje także dla kolejnego roku kalendarzowego.

Cena na miesiąc wynosi EUR 15,97 doliczając podatek VAT , a więc EUR 19,00 łącznie z VAT. Płatność następuje zawsze dla roku kalendarzowego pozostającego od księgowania, lecz tylko pozostające pełne miesiące. Sporządzony zostaje rachunek, który wymagalny jest natychmiast bez potrąceń.

Na podstawie oddzielnych negocjacji mogą być ustalane rabaty cenowe. Mogą to być ewentualnie akcje wymiany linków lub członkostwo w BAF (federalne zrzeszenie usługodawców samochodowych).